Menu Zavřeno

Proč se u opilců říká, že jsou “pod obraz”?

Výraz “být pod obrazem” je české idiomatikum používané pro popis stavu opilosti. Původ tohoto výrazu je trochu nejasný, ale existuje několik teorií, které se pokoušejí vysvětlit jeho původ:

    1. Odkaz na obrazy v hostincích: Jedna teorie naznačuje, že výraz mohl vzniknout ve vztahu k obrazům či portrétům, které bývaly zavěšeny v hospodách a hostincích. Být “pod obrazem” by tedy znamenalo sedět pod těmito obrazy, což bylo často spojeno s pitím alkoholu.

    1. Spojení s obrazem svatého: Další vysvětlení může být spojeno s náboženskými obrazy, například obrazy svatých, které bývaly umístěny v mnoha veřejných prostorách, včetně hostinců. Bylo by možné, že výraz vznikl jako ironické poznamenání o těch, kteří pili “pod ochranou” těchto obrazů.

    1. Narážka na ztrátu sebekontroly: Může jít také o metaforický výraz, kde “obraz” symbolizuje normální, střízlivý stav mysli nebo chování. Být “pod obrazem” by tedy znamenalo být ve stavu, kdy člověk ztrácí kontrolu nad svým chováním, a je tak “pod úrovní” své obvyklé osobnosti.

Tyto teorie jsou však spíše spekulativní a není zcela jasné, která z nich je správná, nebo zda některá z nich vůbec přesně vysvětluje původ tohoto idiomu.

Postrádám, původ v protikladu biblické představy o člověku jako obrazu Božím. Jak to s tím je?

Vaše zmínka o biblickém pojetí člověka jako obrazu Božího může přinést další zajímavý rozměr k původu výrazu “být pod obrazem”. V biblickém kontextu, zejména v křesťanství, je často zdůrazňováno, že člověk je stvořen “k obrazu a podobě Boží” (podle knihy Genesis). Toto pojetí může být chápáno jako výzva k dosažení morálních a duchovních ideálů.

V tomto smyslu by výraz “být pod obrazem” mohl symbolicky znamenat stav, kdy člověk se vzdaluje od těchto ideálů – tedy od “obrazu Božího” v sobě – především prostřednictvím opilství nebo jiného mravně pochybného chování. Opilost by tak mohla být vnímána jako stav, kdy člověk klesá pod úroveň své vlastní duchovní a morální hodnoty, kterou symbolizuje “obraz Boží”.

Tento výklad spojuje náboženské a morální konotace s obvyklým chápáním tohoto výrazu. Nicméně je důležité poznamenat, že i když tento výklad dává smysl v kontextu křesťanské symboliky a etiky, není jisté, zda má skutečný historický vztah k původu tohoto českého idiomu. Může to být spíše moderní interpretace než historický původ výrazu.

Posted in Česky

Související