Menu Zavřeno

Je korespondenční volba tajná a svobodná?


Korespondenční volba (hlasování poštou) je způsob, jak umožnit voličům hlasovat ve volbách bez nutnosti osobně navštívit volební místnost. Ať už je to z důvodu nemoci, bydliště v zahraničí, nebo jiných důvodů.

Pokud jde o otázku tajnosti a svobody:

 1. Tajnost: Korespondenční volba by měla být navržena tak, aby byla zachována tajnost hlasu voliče. To obvykle zahrnuje systém s dvěma obálkami, kde vnější obálka obsahuje identifikaci voliče a vnitřní obálka obsahuje volební lístek a zůstává nerozbalená do doby sčítání hlasů. Tímto způsobem může být identita voliče ověřena, ale nelze spojit s konkrétním hlasem.
 2. Svoboda: Korespondenční volba může v některých situacích ohrozit svobodný výběr voličů. Pokud volič hlasuje doma nebo v přítomnosti jiných lidí, může být pod tlakem hlasovat určitým způsobem, což by v tradiční volební místnosti nebylo možné. To znamená, že je třeba mít opatření, která by minimalizovala možnost nátlaku či manipulace s hlasováním poštou.

V mnoha zemích, kde je korespondenční volba uplatňována, existují protokoly a pravidla, která mají zabezpečit tajnost a svobodný výběr voličů. Přesto může být někdy korespondenční volba kontroverzním tématem, a otázky týkající se zneužívání, podvodu nebo manipulace mohou vznikat.

Je důležité mít na paměti, že efektivita a bezpečnost korespondenční volby závisí na konkrétních postupech a protokolech uplatňovaných v dané jurisdikci.

Ohledně svobody při hlasování tradičním způsobem. Doma nebo před vstupem do volební místnosti ho ale také mohou ovlivnit jiní lidé? A volič tak bude hlasovat předem ovlivněn a připraven jak má hlasovat.

Máte pravdu, že ovlivňování voličů může nastat v různých formách a v různých situacích, včetně těch, které předcházejí vstupu do volební místnosti.

 1. Ovlivnění doma: V domácím prostředí mohou členové rodiny, přátelé nebo jiní jednotlivci vyvíjet tlak na voliče, aby hlasovali určitým způsobem. Toto ovlivňování může být jemné nebo může být zjevné, například v podobě hrozeb nebo nátlaku.
 2. Ovlivnění před volební místností: Je možné, že voliči mohou být ovlivněni i těsně před vstupem do volební místnosti. To může zahrnovat například politickou propagandu, diskusi s jinými voliči nebo dokonce hrozby a zastrašování.

Avšak existují důvody, proč se ovlivnění vnímá jako menší problém u tradičního hlasování ve volební místnosti ve srovnání s korespondenčním hlasováním:

 1. Tajnost volební místnosti: Když volič vstoupí do volební místnosti, má možnost hlasovat v soukromí a tajnosti, aniž by byl sledován. To znamená, že i když byl volič předem ovlivněn, stále má svobodu změnit svůj názor v poslední chvíli.
 2. Zákony a předpisy: Mnoho zemí má zákony, které zakazují výraznou politickou propagandu nebo jakékoli pokusy ovlivnit voliče v blízkosti volebních místností.
 3. Sociální normy: V mnoha kulturách je považováno za tabu a neetické vyvíjet nátlak na voliče nebo je nějakým způsobem ovlivňovat.

Samozřejmě žádný systém není dokonalý a vždy existuje možnost nějakého ovlivnění. Klíčem je vytvoření systému a pravidel, která minimalizují riziko a chrání integritu volebního procesu.

Ohledně tajnosti volební místnosti. Volič přece může korespondenčně hlasovat stejně v soukromí a tajnosti.

Máte pravdu, že volič může teoreticky korespondenčně hlasovat v soukromí a tajnosti stejně jako v tradiční volební místnosti. Nicméně existují některé specifické obavy ohledně korespondenčního hlasování, které by mohly ohrozit tuto tajnost a svobodu volby:

 1. Nátlak v domácím prostředí: Pokud volič hlasuje doma, mohou ostatní členové domácnosti, rodinní příslušníci nebo dokonce sousedé vyvíjet nátlak, aby volič hlasoval určitým způsobem. To může být obtížnější detekovat než otevřené pokusy o nátlak u tradiční volební místnosti.
 2. Nedostatek kontroly: Ve volební místnosti existují určité protokoly a dohled, které zajišťují, že každý volič hlasuje sám a bez vnějšího nátlaku. U korespondenčního hlasování je mnohem obtížnější zajistit, aby tyto podmínky byly splněny pro každého voliče.
 3. Potenciální zneužití: Existují obavy, že by mohl být zneužit systém korespondenčního hlasování, například tím, že by někdo mohl odebírat nebo měnit hlasovací lístky nebo dokonce podávat hlasování za někoho jiného.
 4. Otázky týkající se zabezpečení: Přestože mnoho zemí vyvinulo protokoly pro zabezpečení korespondenčního hlasování, může stále existovat riziko, že volební lístky mohou být ztraceny, poškozeny nebo odcizeny během přepravy.

Přesto je důležité zdůraznit, že mnoho zemí úspěšně implementovalo korespondenční hlasování s opatřeními, která řeší výše uvedené obavy. Korespondenční hlasování může být nezbytné pro mnoho voličů, kteří by jinak nemohli hlasovat kvůli zdravotním problémům, bydlišti v zahraničí nebo jiným důvodům.

Klíčem je pečlivé zavedení a správa systému korespondenčního hlasování s řádným dohledem a protokoly, které chrání tajnost a svobodu volby.

Stále tam, ohledně bodu dva, nedostatek kontroly, u klasických voleb nevidím popsané. Do urny může volič hodit již dávno předpřipravený volební lístek.

Máte pravdu, i u tradičního hlasování v urně mohou existovat určité mezery, které by mohly umožnit zneužití nebo nátlak.

 1. Předpřipravený lístek: Jak jste zmínil, je možné, že volič by mohl přinést do volební místnosti již předem vyplněný volební lístek. To by mohlo být výsledkem vnějšího nátlaku nebo pokusu o manipulaci hlasem.
 2. Ovlivnění uvnitř volební místnosti: Ačkoli volební místnosti mají pravidla a protokoly pro zachování tajnosti a řádného průběhu voleb, může stále existovat riziko, že někteří lidé v místnosti mohou pokusit ovlivnit voliče, ať už přímým komentářem, neverbálními signály nebo jinými metodami.
 3. Osobní nátlak: I když volič hlasuje tajně ve volební místnosti, může být stále pod nátlakem nebo strachem z odmítnutí, hrozbami nebo jinými formami nátlaku z vnějšího prostředí, které můžou ovlivnit jeho rozhodnutí.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že tradiční hlasování v urně má určité kontrolní mechanismy a dohled, který je často posílen přítomností volebních pozorovatelů, policie a jiných orgánů. Tito lidé mohou rychle reagovat na jakékoli podezřelé chování nebo pokusy o zneužití.

Celkově platí, že žádný volební systém není dokonale imunní vůči možným pokusům o zneužití nebo nátlak. Je na volebních orgánech a občanské společnosti, aby monitorovaly volební proces a zajistily jeho transparentnost, tajnost a svobodu.

Prosím o shrnutí pro a proti korespondenčních a klasických voleb do přehledné tabulky

Samozřejmě, zde je shrnutí pro a proti korespondenčních a klasických voleb ve formě tabulky:

AspektKorespondenční volbyKlasické volby (v urně)
Výhody
DostupnostUmožňuje hlasování pro lidi, kteří nemohou nebo nechtějí fyzicky navštívit volební místnost (např. z důvodu nemoci, bydliště v zahraničí, atd.)Omezeno na ty, kteří mohou fyzicky přijít do volební místnosti.
FlexibilitaVoliči mohou hlasovat v pohodlí svého domova a nemusí se starat o otevírací hodiny volebních místností.Méně flexibilní – voliči musí hlasovat během určených hodin a v určených místnostech.
Nevýhody
TajnostRiziko nátlaku od rodinných příslušníků nebo jiných osob v blízkosti voliče při hlasování.Voliči hlasují v soukromí volební kabinky, což snižuje riziko vnějšího nátlaku při hlasování.
BezpečnostRiziko ztráty, poškození nebo odcizení volebního lístku během přepravy.Volební lístky jsou ihned vhazovány do volební urny, což minimalizuje riziko ztráty nebo odcizení.
KontrolaObtížnější kontrola toho, zda je hlasování skutečně tajné a bez nátlaku.Volební místnosti mají protokoly a dohled pro zachování tajnosti a řádného průběhu voleb.

Tato tabulka je zjednodušeným přehledem hlavních výhod a nevýhod obou typů voleb. Skutečná situace může být komplexnější a může zahrnovat další aspekty, v závislosti na konkrétní jurisdikci a uplatňovaných volebních pravidlech a protokolech.

Posted in Česky

Související