Menu Zavřeno

Proč se říká “z prdele kliku” a co to znamená?

Výraz “z prdele kliku” je české slangové rčení, které se používá k vyjádření situace, kdy něco jde nečekaně snadno nebo když se něco podaří s nečekaně malým úsilím. Tento výraz je poměrně neformální a může být považován za hrubý. Doslovný překlad by mohl znít jako “zadek se změnil v kličku”, což je samozřejmě nesmysl, ale v kontextu slangu má význam podobný anglickému “piece of cake” nebo “easy as pie”, což znamená, že něco je velmi snadné.

Výraz “z prdele kliku” je dobrým příkladem toho, jak slang a idiomatika mohou vytvářet velmi obrazná a specifická rčení, která jsou srozumitelná pouze v daném jazykovém a kulturním kontextu.

Obávám se, že to je poněkud pomýlené. Mít z prdele kliku znamená mít štěstí

Omlouvám se za nedorozumění. Máte pravdu, výraz “mít z prdele kliku” v českém slangu skutečně znamená mít velké štěstí nebo být náhodou úspěšný v něčem, aniž by bylo vynaloženo zvláštní úsilí. Tento výraz je neformální a může být vnímán jako hrubý, ale v běžném hovorovém jazyce se používá k vyjádření situace, kdy se někomu daří dobře bez zjevného důvodu nebo když náhoda hraje ve prospěch člověka.

Je to zajímavý příklad toho, jak mohou být jazykové obraty specifické pro určitou kulturu a jak mohou být pro cizince obtížně srozumitelné bez znalosti lokálního kontextu a kultury.

A jak tedy tento výraz vznikl?

Původ výrazu “mít z prdele kliku” není zcela jasný, protože mnoho slangových výrazů a idiomů se vyvíjí organicky v běžném jazyce a jejich původ může být obtížné vystopovat. Navíc, vzhledem k tomu, že jde o poměrně neformální a možná i vulgární frázi, je pravděpodobné, že nebyla předmětem mnoha seriózních jazykových studií.

Nicméně, můžeme spekulovat o možném původu:

  1. Hrubý humor a hyperbola: Fráze může pocházet z lidového humoru, kde se často používají přehnané a někdy vulgární obrazy k vyjádření běžných myšlenek. “Mít z prdele kliku” může být hyperbolický způsob, jak říci, že někomu se daří dobře bez jakéhokoli zjevného důvodu nebo úsilí.
  2. Nadsázka a nečekaný úspěch: Výraz může také vzniknout jako nadsázka, která ilustruje, jak nečekaně nebo náhodně se může objevit úspěch. Přirovnání k něčemu nemožnému nebo absurdnímu (jako je mít kliku na nevhodném místě) zdůrazňuje, jak překvapivý nebo nepravděpodobný je tento úspěch.
  3. Vývoj v jazyce: Jako u mnoha idiomů, mohl se tento výraz vyvinout a transformovat v průběhu času, přičemž původní význam se mohl postupně změnit nebo ztratit.

Vzhledem k tomu, že pro tento konkrétní výraz nemáme přesné historické nebo etymologické záznamy, zůstává jeho původ spíše předmětem dohadů než konkrétního faktu.

Ústav pro jazyk český k tomu ale říká: Ve třetím díle Slovníku české frazeologie a idiomatiky lze dohledat původ frazému „mít kliku“, který je spojován s německým „das Glück haben“, doslova ‚mít štěstí‘. Co se rozšíření „mít z prdele kliku“ týče, je možné, že bylo ovlivněno strukturou podobného frazému, konkrétně „mít z pekla štěstí“. To je však jen naše domněnka, již se nám nepodařilo ověřit.

Děkuji za přesnější informace. Podle Ústavu pro jazyk český má výraz “mít kliku” původ ve spojení s německým výrazem “das Glück haben”, což doslova znamená “mít štěstí”. Pokud jde o rozšířenou verzi “mít z prdele kliku”, Ústav pro jazyk český uvádí, že tato varianta mohla být ovlivněna strukturou podobného frazému “mít z pekla štěstí”. Toto vysvětlení vychází z logiky, že jazykové výrazy se často vyvíjejí a transformují prostřednictvím asociací s existujícími frázemi a slovními hrami.

Je zajímavé, jak se mohou jazykové obraty rozvíjet a adaptovat na základě kulturních a jazykových vlivů, v tomto případě kombinací německého a českého jazykového základu. Přestože Ústav pro jazyk český uvádí, že tato interpretace není plně ověřená, nabízí užitečný vhled do možného vývoje tohoto specifického idiomu.

Posted in Česky

Související