Menu Zavřeno

Kdo je držitelem autorského práva k fotografii, vygenerované pomocí nástrojů AI?

ChatGPT 4

Otázka, kdo je držitelem autorských práv k fotografii nebo jinému dílu vygenerovanému pomocí umělé inteligence (AI), je předmětem právních diskusí a interpretací v různých jurisdikcích. Obecně se autorské právo připisuje autorovi díla, což je obvykle člověk, který dílo vytvořil. Nicméně, v případě děl vygenerovaných AI se objevují otázky ohledně toho, zda může být AI považována za autora nebo zda je skutečným autorem člověk, který AI použil k vytvoření díla.

Některé jurisdikce mohou mít specifické zákony nebo výklady, které určují, jak se autorská práva vztahují na díla vygenerovaná AI. V mnoha případech může být za autora považován člověk, který AI navrhl, naprogramoval, nebo specificky nasměroval k vytvoření určitého díla, zatímco samotná AI by jako autor uznána nebyla.

Je důležité poznamenat, že tato problematika je stále v procesu vývoje a interpretace právních norem, a proto se mohou v různých zemích lišit konkrétní pravidla a názory na toto téma. V některých jurisdikcích mohou existovat pokusy o zavedení nových zákonů nebo pravidel, které by lépe reflektovaly výzvy spojené s autorskými právy a AI.

Bard (Google Gemini):

Držitelem autorských práv k fotografii vygenerované pomocí nástrojů AI je v České republice osoba, která nástroj AI použila.

Zákon o autorském právu (zákon č. 121/2000 Sb.) v § 2 odst. 1 písm. d) definuje autorské dílo jako “dílo literární, umělecké a vědecké, které je vyjádřeno jakýmkoli způsobem, ať už je vnímatelné zrakem, sluchem, hmatem nebo jiným smyslem”.

Fotografie vygenerovaná pomocí nástrojů AI je považována za autorské dílo, protože je vyjádřena vnímatelným způsobem (zrakem) a je výsledkem tvůrčí činnosti osoby, která nástroj AI použila.

Osoba, která nástroj AI použila, je autorem fotografie, protože je tvůrcem díla.

Výjimky:

  • Nástroje AI, které jsou samy o sobě autory: V případě, že nástroj AI je sám o sobě schopen tvořit autorská díla (např. DALL-E 2), pak je autorem fotografie nástroj AI.
  • Licence k nástrojům AI: Některé nástroje AI mohou být licencovány způsobem, který omezuje autorská práva k fotografiím, které jsou s nimi generovány. V takových případech je nutné se řídit licenčními podmínkami nástroje AI.

Doporučení:

  • Vždy uvádějte, jaký nástroj AI byl použit k vygenerování fotografie.
  • Pokud je to možné, uveďte autora nástroje AI.
  • Pokud je to možné, uveďte licenci nástroje AI.

Claude 3 (Sonnet)

Otázka autorských práv k obsahu vytvořenému pomocí umělé inteligence (AI) je poměrně složitá a zatím není zcela vyjasněná. Dosavadní právní výklady se různí a závisí na konkrétních okolnostech vytvoření díla:

  • Obecně platí, že umělá inteligence sama o sobě nemůže být držitelem autorských práv, protože autorské právo chrání díla fyzických osob.
  • Pokud AI generovala fotografii zcela autonomně bez zásadního lidského přispění, pak by podle některých interpretací nemusela být předmětem autorských práv vůbec.
  • Pokud byl do procesu generování fotografie pomocí AI zapojen člověk (např. nastavením parametrů, výběrem trénovacích dat apod.), existuje argument, že by tento člověk mohl být držitelem autorských práv, protože AI pouze napodobovala lidskou kreativitu.
  • V některých zemích se prosazuje koncept umělé inteligence jako “zaměstnance”, jehož výstupy by potom byly autorskými díly jejího “zaměstnavatele” – firmy nebo člověka provozujícího daný AI systém.

Závěrem je třeba říct, že se jedná o novou a rychle se vyvíjející oblast a bude ještě nějakou dobu trvat, než se ustálí jasná legislativní a soudní praxe. V současnosti je vždy nutné posuzovat konkrétní okolnosti vzniku díla AI systémy.

Posted in Česky

Související